historia cegielni     oferta     deklaracja wlasciwosci uzytkowych     nasze realizacje     dane kontaktowe

    informacje i doradztwo praktyczne

historia  


Nasze referencje:


Właścicielami cegielni na podstawie aktu notarialnego z dnia 30.04.1949 byli dziadkowie Stanisława i Stanisław Spież w 2/3 części oraz nasz ojciec Czesław Sieradzki w 1/3 części. Nasz dziadek już przed wojną od 1937r. był dzierżawcą tej cegielni i prowadził ją osiągając bardzo dobre efekty. Po wojnie mimo, że umowa dzierżawy nie wygasła, na prośbę właściciela dziadek ustąpił i zakład ten do 1948 r. był prowadzony przez Zbigniewa Wójtowicza – do czasu sprzedaży naszemu dziadkowi i ojcu. Cegielnia była wówczas obciążona długami i bardzo zaniedbana, co wiązało się z dużym wkładem środków finansowych i własnej pracy, by zakład doprowadzić do stanu produkcyjnego.

Dnia 12.06.1950r. cegielnia została przejęta pod przymusowy zarząd państwowy, a z protokołu wynika, że zakład był w dobrym stanie technicznym, czynny produkcyjnie, posiadał zaplecze surowcowo - techniczne, nie był obciążony wierzytelnościami i właściciele prowadzili działalność handlową.
Po zwrot cegielni wystąpiła nasza mama Lucyna Sieradzka wraz z siostrą Danutą Nowakowską – pismo z dnia 27.11.1989 r. zarejestrowane w Ministerstwie Przemysłu i Handlu pod pozycją 65.

Po wieloletnich staraniach związanych z częstymi wyjazdami do Warszawy, dostarczaniem różnych dodatkowych dokumentów, dnia 07.08.1995 r. wydano decyzję unieważniającą zarządzenia na podstawie których cegielnia została przejęta pod przymusowy zarząd państwowy a następnie upaństwowiona. Mimo naszych wielu starań, ówczesny użytkownik Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej „CERABUD” Spółka Akcyjna w Krotoszynie kilka lat zwlekał z oddaniem naszej własności.
W sierpniu 1999 r. założyliśmy sprawę do Sądu Okręgowego w Kaliszu o wydanie zakładu.
W tej sytuacji KPCB „CERABUD” na rozprawie dnia 12.10.1999 r. zawarło z nami ugodę i zostało zawarte porozumienie na podstawie którego dnia 02.11.1999r przejęliśmy zakład.

Do końca grudnia 1999 roku KPCB „CERABUD” prowadził cegielnię na zasadach dzierżawy. Następnie została zawarta umowa między Piotrem i Markiem Sieradzkimi a pozostałymi współwłaścicielami, według której Piotr i Marek Sieradzcy prowadzili zakład jako spółka cywilna. Zarząd nad zakładem wspólnicy przejęli z dniem 1 stycznia 2000r. W okresie miesiąca stycznia wykonano niezbędne remonty, a na początku lutego rozpoczęto produkcję.

W 2003 roku spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną. A we wrześniu 2006 roku do spółki przystąpiła Wioletta Sieradzka - żona Marka Sieradzkiego. Po modernizacji linii produkcyjnej rozpoczęliśmy produkcję oprócz cegły pełnej również pustaka U-220, cegły K-3, cegły K-1 i pustaka wentylacyjnego. W tym czasie wiele cegielni na naszym terenie, jak również w całej Polsce, w wyniku kłopotów finansowych upadło i zostało zamkniętych, co nie spotkało naszego zakładu dzięki stałemu podnoszeniu jakości produkowanej cegły.

W naszej cegielni zmodernizowano maszyny, wprowadzono zautomatyzowanie procesu produkcyjnego jednocześnie zmniejszając zużycie energii elektrycznej i opału co pozwoliło ograniczyć koszty produkowanych wyrobów .

Wprowadzone inwestycje:

Techniczne
– 90% napędów elektrycznych realizowanych jest przez falowniki.

Technologiczne
– wyeliminowano domieszki do surowca takie jak odpady wielkopiecowe ( popioły, żużle) dzięki czemu produkujemy wyłącznie produkty w pełni ekologiczne.

W październiku 2006 roku Marek Sieradzki zmarł a pozostali wspólnicy nadal prowadzą firmę pod nazwą

Cegielnia Cienia I Sieradzcy Spółka Jawna

Osiągając sukcesy w ciągłym podnoszeniu jakości produkowanych wyrobów, dzięki czemu nasze wyroby są wykorzystywane między innymi do renowacji obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.


 

 

 

 

 

 
Cegielnia Cienia I Sieradzcy Spółka Jawna